Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA


NIP: 657-290-99-21
REGON: 260681056
KRS: 0000455755

Adres:
ul. Poleska 44
25-325 Kielce
Godziny pracy w dni robocze 8.00-16.00

Kontakt telefoniczny:
Infolinia: 41 333 50 00
Obsługa Klienta 41 333 50 01

e-mail: kontakt@kidt.pl

Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W trosce o zapewnienie ochrony przetwarzania Państwa danych osobowych oraz w celu spełniania wymogów przewidzianych przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L, Nr 119) (dalej „RODO”), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018r. przygotowaliśmy dla Państwa informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Biuro S.A.  z siedzibą w Kielcach, ul. Poleska 44, 25-325 Kielce. (dalej, jako „Administrator”). 

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.kidt.pl lub przesyłając e – mail na adres: iodo@kidt.pl. a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: iodo@kidt.pl. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) Zawarcia i wykonania umowy/umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i  wykonywania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b  RODO);

b) Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność  ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi  z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)  Realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych, a także dla celów podatkowych i rachunkowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e) Obsługi kierowanych przez użytkownika zapytań do Administratora za pomocą formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

f) Związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym świadczenia usług zgodnie z umową i ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.). 

4. ODBIORCY DANYCH

W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Państwa danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Państwa zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy prawa, zapewnimy, aby każde przekazanie Państwa danych osobowych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- podmioty upoważnione do udostępnienia im Państwa danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, np. biura informacji gospodarczej

- podmioty świadczące usługi doradczo –kontrolne np. firmy audytorskie

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:

 1. do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (o ile zawarto) albo

 2. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy albo

 3. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo

 4. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

W przypadku danych osobowych, które przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego, przestaniemy przetwarzać te dane we wskazanych celach, jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych w tych celach.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do obsługi kierowanych przez użytkownika do Administratora zapytań bądź do zawarcia i realizacji Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych w niezbędnym zakresie jest niemożność zawarcia umowy bądź niemożność realizacji obsługi zapytań. Podanie danych osobowych jest również niezbędne w celu świadczenia usług zgodnie ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych.

8. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącej wynikiem profilowania. 

9. UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES PRZEZ ADMINISTRATORA

W celu uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej plików “cookies” prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookies.

Czekamy na kontakt - podzielimy się nasza wiedzą.
ul. Poleska 4425-325 Kielce
News ticker:
 • Ruszyła rejestracja na Konferencje CMCD.
 • Dziś 8 marca - Święto Kobiet!
 • KIDT BIG SA jest partnerem konferencji CMCD.
 • Rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd i Pracownicy KIDT BIG S.A.
 • Uprzejmie informujemy że w dniu 2.05.2019 r. biuro oraz infolinia KIDT BIG S.A. będą nieczynne.