Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA


NIP: 657-290-99-21
REGON: 260681056
KRS: 0000455755

Adres:
ul. Poleska 44
25-325 Kielce
Godziny pracy w dni robocze 8.00-16.00

Kontakt telefoniczny:
Infolinia: 41 333 50 00
Obsługa Klienta 41 333 50 01

e-mail: kontakt@kidt.pl

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


W trosce o zapewnienie ochrony przetwarzania Państwa danych osobowych oraz w celu spełniania wymogów przewidzianych przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018r. przygotowaliśmy dla Państwa informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Poniższe informacje dotyczą osób, które zawarły z KIDT BIG S.A. umowę lub udzieliły KIDT BIG S.A. zgody na przetwarzanie danych osobowych. 


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Biuro S.A.  z siedzibą w Kielcach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000455755, REGON: 260681056, NIP: 6572909921 (dalej jako „Administrator”). 

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.kidt.pl, lub przesyłając e – mail na adres: iodo@kidt.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. Inspektor ochrony danych osobowych

Informujemy, że Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych. 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: iodo@kidt.pl. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora 
z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) Zawarcia i wykonania umowy/ umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i  wykonywania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi  
z zawartą Umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celu realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych, a także dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 
e) obsługi kierowanych przez użytkownika zapytań do Administratora za pomocą formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.). 

4. Odbiorcy danych

Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 
W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Państwa danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Państwa zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy prawa, zapewnimy, aby każde przekazanie Państwa danych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) Wykonania Umowy/Umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;
b) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy/Umów;
c) Marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy/Umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes Administratora w przetwarzaniu danych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
d) Wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, 
w szczególności ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. oraz przepisów podatkowych; 
e) Obsługi zapytań kierowanych przez użytkownika do Administratora za pomocą formularza kontaktowego - przez czas niezbędny do obsługi zapytania; 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. (jeśli skorzystacie Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu). 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do obsługi kierowanych przez użytkownika do Administratora zapytań bądź do zawarcia i realizacji Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych w niezbędnym zakresie jest niemożność zawarcia Umowy bądź niemożność realizacji obsługi zapytań. 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącej wynikiem profilowania. 

9. Używanie plików cookies przez Administratora

W celu uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej plików “cookies” prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką cookies.

Pełną treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, Administrator przekaże: 

1) jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby - podczas pozyskiwania danych osobowych;
2) w przypadku otrzymania danych osobowych od innego podmiotu – najpóźniej w terminie miesiąca od ich pozyskania.

Czekamy na kontakt - podzielimy się nasza wiedzą.
ul. Poleska 4425-325 Kielce
News ticker:
  • Dnia 08.06.2018 Biuro Informacji Gospodarczej KIDT BIG SA zostało nagrodzone statuetką na Gali Euro Benefis 2018 zorganizowanej z okazji 20-lecia województwa świętokrzyskiego.
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Biuro S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony Państwa danych osobowych, które przetwarzamy w ramach naszej działalności. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
  • Na podstawie przeprowadzonego audytu etycznego, w dniu 21 lutego 2018 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przyznała KIDT BIG SA Certyfikat będący potwierdzeniem tego, że nasze biuro w pełni akceptuje zobowiązania wynikające z przyjętych Zasad Dobrych Praktyk.
  • Z przyjemnością informujemy, że Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami wydał pozytywną rekomendację dla naszej firmy.
  • Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd KIDT BIG SA